Sąlygos ir taisyklės

Internetinio tinklalapio tarpink.lt naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinio tinklalapio tarpink.lt taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir tarpink.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių įsigijimu užsienio internetinėse parduotuvėse susijusios nuostatos.

1.2.  Taisyklės pagrįstos ir sudarytos remiantis LR Civiliniu Kodeksu.

1.3. Internetinis tinklalapis tarpink.lt yra Mažosios Bendrijos “Sakyk” nuosavybė.

1.4. tarpink.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.5. tarpink.lt veikla vykdoma ES ir kitų pasaulio šalių elektroninėse (internetinėse) parduotuvėse.

1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje pagal LR teisės aktus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetiniame tinklalapyje tarpink.lt Pirkėjas gali dvejais būdais:

2.1.1. nurodytomis ryšio priemonėmis atsiųsdamas savo pageidaujamų įsigyti prekių nuorodas;

2.1.2. per tarpink.lt internetinės svetainės užsakymų skiltį.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei, pasirinktinai, kitą su užsakymu susijusią informaciją.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi tarpink.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tarpink.lt tinklalapyje, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi apie tai pranešti tarpink.lt.

2.6. tarpink.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik tarpink.lt tinklalapyje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. tarpink.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.7.1.  gauti iš tarpink.lt informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.8. Remiantis Taisyklių 7.2. punktu, tarpink.lt ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti raštu vienu iš šių būdų: išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninu paštu adresu info@tarpink.lt iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

2.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinio tinklalapio tarpink.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir tarpink.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es), jas apmoka, tai yra perveda pinigus į MB “Sakyk” sąskaitą.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir tarpink.lt sudaryta prekės pirkimo – pardavimo tarpininkavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes nurodytose internetinėse parduotuvėse ir daryti apmokėjimus šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo tarpininkavimo sutarties su tarpink.lt iki sumokant pinigus, bei sumokėjus pinigus sudarytos per tarpink.lt, pagal prekės pardavėjo šalies taisykles.

4.3. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ar išpakuota.

4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis tarpink.lt tinklalapiu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame tinklalapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Tarpink.lt teisės ir įsipareigojimai

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, tarpink.lt gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.2. tarpink.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.3. tarpink.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio tinklalapio teikiamomis paslaugomis.

5.4. tarpink.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. tarpink.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 7 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

5.6. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.3. punkte numatytai sąlygai, tarpink.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus už konkrečias prekes, gavus patvirtinimą iš pardavėjo, per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos internetinėse parduotuvėse nurodytos tos šalies valiuta.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

6.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš nurodytų bankų: AB bankas „Swedbank“, AB „DNB bankas“, AB „SEB bankas“, AB „Citadele bankas“, AB „Danske bankas“, AB „Nordea bankas“ bei AB „Šiaulių bankas“. Pinigus Pirkėjas perveda į MB “Sakyk” sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.2.2. Apmokėjimas galimas ir grynaisiais pinigais, Pirkėjui atlikus pinigų perlaidą Lietuvos pašto skyriuje arba “PayPost” terminale. Apmokėjimas grynaisiais dėl Lietuvos pašto aptarnavimo laiko gali užtrukti ilgiau nei tiesioginis pervedimas.

6.3. Tik gavus pilną apmokėjimą už prekes pradedamas vykdyti užsakymas.

6.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jei jos pageidaujamos, būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.5 tarpink.lt neprisiima atsakomybės už papildomą prekių apmokestinimą pagal Lietuvos respublikos teisės aktus (pvz. muitu), nes Pirkėjas, užsisakydamas prekę iš užsienio internetinių parduotuvių, supranta, kad jos gali būti papildomai apmokestintos.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti tarpink.lt teikiama prekių pristatymo paslauga (siunčiant prekes per siuntų tarnybas, jei yra tokia galimybė) arba siunčiant tiesiogiai Pirkėjui, atsiimant prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių arba kitomis Pardavėjo numatytomis sąlygomis.

7.2. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.3. Pardavėjas iš savo šalies išsiunčia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. tarpink.lt neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinių parduotuvių aprašymuose.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Įsigytos prekės iš užsienio šalių elektroninių parduotuvių gražinamos pagal tos šalies teisę.

9.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.3 Pardavėjui patenkinus pinigų grąžinimo prašymą, tarpink.lt Pirkėjui grąžina tik už Pirkėjo nurodytas prekes sumokėtą sumą, pasiliekant skirtumą tarp Pirkėjo sumokėtos sumos ir už prekę nuskaičiuotų pinigų iš MB “Sakyk” sąskaitos.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, tarpink.lt neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. tarpink.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3. tarpink.lt visiškai neatsako dėl Pirkėjo ir prekių Pardavėjo, kurio paslaugas Pirkėjas užsako, bei tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10.5. tarpink.lt neatsako už sėkmingą prekės pristatymą, prekės kokybę ir už kitus su apmokėjimu nesusijusius dalykus.  Kilus nesklandumams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, tarpink.lt, laiku gavus pranešimą iš Pirkėjo, atlieka tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Prireikus, tarpink.lt atsiųs visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus.

10.6 tarpink.lt neatsako už sėkmingą nuostolių atlyginimą. Atlyginus nuostolius Pardavėjui, tarpink.lt grąžintus pinigus perduos Pirkėjui.

10.7 tarpink.lt pasilieka teisę negrąžinti tarpininkavimo ir persiuntimo mokesčių.

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. tarpink.lt visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia tarpink.lt internetinio tinklalapio skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

REKVIZITAI

MB "Sakyk"
Įmonės kodas: 302935753
Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114
Vilnius
A/S: LT097300010134053797
Swedbank

SUŽINOTI KAINĄ